شـرکت راهبـران هـدف آرمـان (وابسته به بانـک توسـعه صـادرات)، مدیریـت کارخانـه دنـا چیلیـک سـابق را از سـال 1392 به عهـده گرفتـه کـه فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد و سـاخت انـواع بشـکه هـای فلـزی بـرای مصـارف صنایـع نفـت، پتروشـیمی، شـیمیایی، معدنـی و غذایـی را از سـال 1379 شـروع نمـوده و تا به امروز فعالیت چشـمگیری را در این عرصه داشـته است

مزایده
لوگو
شـرکت راهبـران هـدف آرمان (وابسته به بانک توسعه صادرات)، مدیریت کارخانه دنا چیلیک سابق را برعهده گرف


شـرکت راهبـران هـدف آرمان (وابسته به بانک توسعه صادرات)، مدیریت کارخانه دنا چیلیک سابق را برعهده گرف...


تغییر مدیریت کارخانه دنا چیلیک


شـرکت راهبـران هـدف آرمان (وابسته به بانک توسعه صادرات)، مدیریت کارخانه دنا چیلیک سابق را برعهده گرف


تغییر مدیریت کارخانه دنا چیلیک


شـرکت راهبـران هـدف آرمان (وابسته به بانک توسعه صادرات)، مدیریت کارخانه دنا چیلیک سابق را برعهده گرف


ارتباط ما با