آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان، در نظر دارد اموال منقول و غیرمنقول مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
دانلود
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با