آیکن مزایده

شرکت راهبران هدف آرمان، در نظر دارد اموال منقول و غیرمنقول مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)، پلاک 8، طبقه چهارم یا با تماس با شماره تلفن های زیر نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند و حداکثر تا روز شنبه مورخ 18/09/1396ساعت 15 بعدازظهر، پاکت های حاوی پیشنهاد خرید خود را به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید اخذ نمایند. بازدید از محل مربوطه با هماهنگی الزامی می باشد. این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده/ برندگان مزایده می باشد

line

ردیف شرح کاربری آدرس محل متراژ عرصه متراژ اعیان مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت اسناد
آیکن تماس
city-background
ارتباط ما با