تغییر مدیریت کارخانه دنا چیلیک

شـرکت راهبـران هـدف آرمان (وابسته به بانک توسعه صادرات)، مدیریت کارخانه دنا چیلیک سابق را برعهده گرفتارتباط ما با