فاز دو کارخانه فولاد سازی فولاد کاوه جنوب کیش  نام پروژه
استان هرمزگان، کیلومتر 13 اتوبان شهید رجایی، منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس  محل اجرای پروژه
EPC نوع پروژه
افزایش ظرفیت تولید مجتمع از 1/2 میلیون تن به 2/4 میلیون تن بیلت در سال هدف پروژه
در حال ساخت  وضعیت پروژه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش  نام کارفرما ارکان پروژه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش  بهره بردار
بانک توسعه وصادرات  فولاد کاوه جنوب کیش شرکت  سرمایه ­گذار
63.79% 36/21% درصد سرمایه

شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک 

شرکت تکنولوژی صنعتی و تجارت بین المللی 

شرکت مهندسی معادن و فلزات MME / IDOM

مشاور و پیمانکار طرح واجراء
IDOM  دستگاه نظارت کارفرما
شرکت راهبران هدف آرمان دستگاه نظارت بانکی
5af0be5photo_2018-02-07_10-48-49.jpg
9f229f3photo_2018-02-07_10-49-25.jpg
093c8e5photo_2018-02-07_10-49-39.jpg
7321314photo_2018-02-07_10-49-43.jpg
5aef189photo_2018-02-07_10-49-47.jpg
ارتباط ما با